Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

SeràsUIB. Ara més que mai estam a prop teu!


Título: SeràsUIB. Ara més que mai estam a prop teu!

Edición: 2021

Categoría: Institución

Descripción

El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB) és fruit d’un conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB amb la finalitat d'orientar a l’alumnat preuniversitari sobre el seu camí acadèmic i professional, amb la intenció de promoure'n la diversitat d’interessos, capacitats i motivacions i facilitar la seva transició cap als estudis no obligatoris amb la implicació de les famílies; a més de millorar la implicació dels centres educatius i donar suport als departaments d’orientació en la seva tasca diària.

Aquesta finalitat esta alineada amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides continguts en l’Agenda 2030, en concret l’objectiu 4.3: assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tot els homes i les dones en formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Per dur a terme aquesta finalitat, PortUIB desenvolupa un pla d’actuació assentat sobre la vocació, la formació i la professió,, tant als centres educatius de les Illes Balears, com també al campus i a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera i que està aglutinat amb el nom d’activitats SeràsUIB

La pandèmia COVID-19 ha alterat les activitats i ha plantejar nous reptes pel PortUIB tant la metodologia i la realització d’activitats però més que mai s’han fet veritables esforços per estar al costat dels joves, les famílies i els centres educatius de les Illes Balears.


Objetivos

L'objectiu general:

 • Afavorir que l’alumnat, de totes les edats i etapes educatives, rebi amb atenció adient i personalitzada  en el procés de decisió sobre el seu futur acadèmic i professional d’acord al seu talent i preferències  i ajudar-lo en la transició en les diferents etapes educatives i de manera especial a la universitat.

Objectius específics:

 • Proporcionar a l'alumnat informació, tècniques, recursos i estratègies per afavorir la seva autonomia i facilitar la presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.
 • Informar i acompanyar a l'alumnat, a la seva família i AMIPA en el procés de decisió sobre les diferents opcions acadèmiques i professionals (Formació Professional, Universitat,...)
 • Donar conèixer la realitat del món laboral.
 • Difondre els procediments, requisits, recursos i beques per a l'accés en els estudis superiors.
 • Promoure la igualtat d'oportunitats i acabar amb els rols de gènere associats a les carreres cientificotecnològiques (STEAM).
Ver más

Destinatarios

 • Alumnat de secundària: ESO, batxillerat i FP dels centres educatius de les Balears.
 • Alumnat més gran de 25, 40 i 45 anys que es preparen per accedir a la Universitat i que vegin la formació com una oportunitat de millora personal i professional.
 • Alumnat de primària perquè entenem que l’orientació acadèmica i professional ha ser un procés gradual al llarg de la seva formació educativa i es considera que a n’aquesta etapa es comença a tenir una orientació acadèmica i professional adient.
 • Famílies i AMIPA perquè amb les seves opinions influeixen en la decisió dels itineraris formatius i professionals dels fills/es.
 • Centres educatius. El professorat i orientadors reben formació, informació i suport vinculada a l’orientació acadèmica i professional.
 • Ajuntaments: atès que aquests tenen punts d’informació universitària és precís contribuir amb la seva formació i la informació actualitzada i amb l’organització d’esdeveniments vinculats a l’orientació acadèmica i professional.
Ver más

Justificación de la iniciativa

Les Illes Balears presenten percentatges elevats d’abandonament escolar prematur i universitari.

El 2020, a les Illes Balears, el percentatge d’estudiants de 18 a 24 anys que no havien completat la segona etapa d'educació secundària va ser del 21,3%, enfora de l’objectiu marcat per l’Estratègia Europa 2020. (INE, 2020)

A més, un 24,8% dels estudiants universitaris abandona el grau el primer any i un 11,5% canvia d’estudis de grau en el primer any (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, 2020)

Aquestes dades tenen conseqüències negatives per al mercat laboral, com és la gran desocupació juvenil, que es fa més palesa en una situació de crisi econòmica com l’actual provocada pel coronavirus.

Si bé les raons que hi ha darrere aquesta realitat són diverses, es va considerar que és important potenciar un model d’orientació acadèmica i professional de caràcter integral i que aglutinés no tan sols a l’alumnat, sinó  a tots els agents educatius, (DO, professorat i l’equip directiu dels centres), la família, empreses i institucions. La realitat posa en evidència, d’acord a un recent estudi (Álvarez, L. et al, 2021), com  a les Balears l’orientació acadèmica i professional, no rep, per part dels DO, tota l’atenció que seria necessària, perquè estan saturats amb moltes altres tasques (com ara l’atenció a la diversitat, l’avaluació psicopedagògica..).

El mateix estudi revela que l’orientació és pràcticament nul·la a l’educació primària i que es concentra principalment en els cursos de transició d’etapes (Quart d’ESO i segon de batxillerat). 

Així mateix, als centres educatius de les Illes Balears no es fan prous activitats  per treballar en l’orientació amb l’objectiu de trencar estereotips associats a determinades professions i als itineraris formatius, així com la perspectiva de gènere

En aquest context, a PortUIB aglutinam un conjunt d’actuacions molt variat que tenen per finalitat una orientació integral  de l’alumnat preuniversitari en totes les edats i etapes educatives i un acompanyament dels diferents agents implicats en la seva presa de decisió (orientadors, professorat i equip de direcció dels centres educatius, famílies, AMIPA, institucions, empreses...) que acabarà determinant el seu futur. Entre tots hi pot haver una orientació acadèmica i professional adient pel conjunt de la societat de les Illes Balears. Davant la situació ocasionada pel COVID-19 s’ha potenciat introduint novetats, com l’orientació personalitzada, perquè ningú quedi exclòs.

Ver más

Metodología

La metodologia clau per PortUIB és la vivencial en la que l’alumne és el centre de totes les activitats.

Es parteix de l’idea que l’orientació acadèmica i professional ha de ser integral i per aquest motiu les activitats organitzades van adreçades a totes les edats.

Si bé és cert que la pandèmia ha pogut propiciar canvis, implicant un major ús de plataformes i recursos en línia per a continuar orientant en aquest nou context, en cap cas s’ha deixat d’apostar per una metodologia:

 • Accessible a tots i equitativa: cap persona ha de tenir dificultats o ha de quedar exclosa.
 • Integral: des d’etapes educatives de primària mitjançant la Universitat dels nins i les nines.
 • Dinàmica, activa i participativa: no volem que sigui un monòleg, sinó que es crea un ambient per fomentar la participació activa. Es cerca la implicació dels destinataris per, així, poder respondre a el concepte “d'orientació integral"
 • Teòrico-Pràctica: s’alterna l’exposició amb la realització d’activitats i dinàmiques que afavoreixin l’assimilació dels continguts plantejats amb l’activitat.
 • Cooperativa i col.laborativa: perquè es considera que són molts els agents implicats amb el procés d’una orientació acadèmica i professional adient.
 • Clara: que tothom ho pugui entendre
 • Propera i directa: per establir una relació emocional per poder desenvolupar les activitats.
 • Oberta, flexible i individualitzada quan faci falta, per poder atendre a les diferents necessitats que puguin tenir els diferents destinataris del programa.
 • Motivadora i positiva: sempre hi ha que donar un missatge positiu.
 • Innovadora: mai pensar que ja s’ha aconseguit, sempre hi ha que innovar i millorar.

Depenent de l’activitat les sessions organitzades seran de caire grupal (grup gran, mitjà o petit)  quan la interacció entre iguals facilita de la maduresa vocacional o personalitzada a nivell individual (counseling and guidance) per poder atendre les qüestions més personals.

La situació provocada pel coronavirus, ha impulsat la digitalització d’algunes activitats (videoconferències, videotutorials, entrevistes individuals,  cridades telefòniques, tallers vocacionals online, webinars i fires educatives virtuals), afavorint una orientació acadèmica i professional personalitzada perquè ningú quedi exclòs.

Així mateix, s’ha impulsat la participació en fires educatives, l’elaboració de material, recursos i consells molt diversos  envers de l’orientació educativa i professional adreçada a diferents destinataris.

Ver más

Recursos utilizados

Recursos humans:

 • Personal qualificat: un coordinador acadèmic (professor UIB) i tècnic (personal d’administració i serveis UIB), 2 professors associats de la UIB a temps parcial, una psicòloga especialitzada en orientació acadèmica i professional per atendre una orientació més personalitzada i dos docents  de secundària a temps complet en comissió de serveis de la Conselleria d’Educació.       
 • Alumnat col·laborador de grau i postgrau.
 • Professorat i personal dels serveis i oficines de la UIB (beques , necessitats educatives especials, altes capacitats, internacionalització, sortides professionals, ... )
 • Altres: la FUEIB-UIB, empreses i institucions.

Recursos Espacials molt diversos i adaptats a les activitats; als centres educatius de les Illes, a les aules, laboratoris i instal·lacions del campus universitari i de les seus universitàries, equipats amb recursos tecnològics que han permès en temps de COVID seguir oferint les activitats.

Recursos materials: elaboració i edició de material.

Recursos de comunicació amb diferents destinataris: mitjançant plataformes Google Meet i Zoom, la pàgina web, xarxes socials, butlletins informatius electrònics, correus electrònics utilitzant llistes de distribució amb les famílies, centres educatius i altres destinataris i també grup de WhatsApp amb orientadors dels centres educatius. Aconseguint una comunicació fluida amb tots els agents implicats, la detecció d’inquietuds i noves vies de participació i coordinació entre tots.

Ver más

Temporalización

La temporalització es realitza en 4 fases:

 • Preparació i disseny de les activitats en funció de les necessitats, sol·licituds realitzades pels orientadors dels centres educatius, l’alumnat i famílies i les avaluacions d’anys anteriors. Es programen els recursos per implementar de manera més precisa i efectiva les actuacions del programa .
 • Difusió de les activitats en els centres educatius, alumnat, famílies i AMIPA: a l’inici del curs acadèmic es posen en marxa diferents estratègies per dinamitzar la comunicació d’informació de les activitats.
 • Realització de les activitats: durant el curs acadèmic es realitzen les accions adreçades a diferents destinataris; tallers pràctics i xerrades per  despertar la curiositat a l’alumnat i les seves famílies per l’ampli ventall de possibilitats de la formació i el món laboral, trobades amb empresaris o institucions; jornades formatives i informatives per orientadors i directors de centres; Portes obertes, participació en fires educatives; premis i concursos per estimular habilitats i competències; elaboració i difusió de diferents materials, recursos i consells per afavorir una orientació acadèmica i professional adient, entre d’altres. (a l’annex es detallen)
 • Valoració i propostes de millora: al juny. Al juliol es valoren les activitats desenvolupades per millorar i innovar el programa.

La pandèmia va fer que es fecin veritables esforços per adaptar les activitats en nou formats per seguir complint amb els objectius de PortUIB.

Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

A pesar de la situació causada per la COVID-19, PortUIB no ha aturat les seves activitats, sinó  que les ha adaptat i potenciat,, arribant a uns 48.000 destinataris directes :alumnat preuniversitari d’edats molts diverses (de primària a majors de 25, 40 i 45 anys)  i les seves famílies, orientadors, professorat i membres d’equips directius de centres educatius.

Per tal d’avaluar l’impacte que tenen les diferents actuaciones de PortUIB, es confegeixen enquestes que recullen el grau de satisfacció de l’activitat, així com també que indican propostes de millores i activitats a les que lis  agradaria participar. L’avaluació es fa de manera continuada al llarg del programa sol.licitant als destinataris que emplenin les enquestes tan just han acabat la seva participació. Addicionalment el director tècnic de PORTUIB han dut a terme un control diari del desenvolupament d’actuacions en què es pren nota, entre altres aspectes, de les activitats realitzades, recursos utilitzats, participació d'alumnes/famílies/orientadors..., incidències,...

Posteriorment, tota aquesta informació és analitzada per conèixer els punts forts i dèbils de les actuacions i, així, potenciar els primers i reduir els segons en futures actuacions. 

Anualment, es fan dinàmiques de grups, amb destinataris del programa, fent ús de la tècnica “brainstorming”,amb l’objectiu d’ajudar a confegir noves idees a incorporar; amb  el mateix propòsit es reuneix anualment unacomissió mixta integrada per responsables de la conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears i membres de la UIB.

A més tenim obert un canals ( grup whatsap, correu electrònic, bústia...) per queixes i/o suggeriments sobre les accions

Els resultats de tota aquesta informació té  un caràcter retroactiu per a la millora en el disseny de futures actuacions.

Aquest sistema d'avaluació va permetre detectar,durant l’estat d’alarma ocasionat per la crisi sanitària, la necessitat d’incorporar el  servei d’Orientació personalitzada, atés per una psicòloga i una alumna col·laboradora universitari (psicòloga, estudiant del Màster de Formació de Professorat),  amb el propòsit d'orientar de manera personalitzada als alumnes preuniversitaris i a les seves famílies  sobre el seu camí acadèmic i professional tinguent en compte la diversitat d’interessos, capacitats i motivacions. Durant el curs 2020-21 ha realitzat 127 sessions. Segons les enquestes de satisfacció realitzades, ha obtingut una satisfacció global de 4.56 damunt 5. .

Ver más

Bibliografia y webgrafía

- Álvarez, L. Amorós, M.; Molinos, F.; Payeras, M.( 2021) Els nous reptes i canvis en l’orientació per als joves de les Balears en temps de Coronavirus”- Anuari de la Joventut. En revisió.

- INE. Brecha salarial de genero. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout

- Ministeri de Ciència, innovació i Univeritats (2020). Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/publicaciones_informes/Informe_Datos_Cifras_Sistema_Universitario_Espanol_2019-2020.pdf

Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos