Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

L’orientació personal, acadèmica i professional a quart d’ESO


Título: L’orientació personal, acadèmica i professional a quart d’ESO

Edición: 2017

Categoría: Institución

Entidad: Institut Front Marítim

Descripción

A 4art de l’ESO les 30 hores lectives corresponents a el treball de recerca es distribueixen al llarg de tot el curs escolar a una hora setmanal on els alumnes treballen tots els aspectes del que ha de ser l’orientació.
El treball es divideix en 3 grans blocs
 • Autoconeixement (interessos i capacitats).
 • Coneixement de les opcions que el sistema educatiu ens ofereix.
 • Presa de decisions i construcció de l’itinerari personal de futur.
A nivell de competències que es desenvolupen amb aquest treball en destacaríem:
 • Comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Autonomia i iniciativa personal


Objetivos

Aconseguir que el conjunt de l’alumnat del centre rebi una correcta orientació en el seu final d’etapa.
 • Donar visibilitat i importància a l’orientació i les decisions personals
 • Donar eines, coneixements i recursos a l’alumnat sobre l’orientació
 • Detectar els alumnes que tinguin necessitat d’una intervenció més personalitzada. Que tota intervenció sigui ajustada i realitzada a cada alumnes i les seves capacitats i interessos de futur.
 • Implicar a les famílies
Ver más

Destinatarios

Els destinataris de la intervenció són tot el conjunt dels alumnes de 4t d’ESO del centre.
Ver más

Justificación de la iniciativa

L’orientació es un dret de l’alumnat, un deure dels docents i una responsabilitat compartida entre famílies i centre, es per això que en aquest projecte es dona un pes important a l’orientació professionalitzadora, amb objectius com:
 • Ajudar a concretar l'itinerari formatiu dels alumnes d'acord amb els seus coneixements, habilitats i actituds.
 • Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals a través d'eines i recursos per identificar les opcions del seu projecte personal.
 • Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús de fonts d'informació que permeten relacionar-les amb diversos entorns acadèmics i professionals.
Ver más

Metodología

El treball el realitzem setmanalment a l’aula d’informàtica.
En principi l’alumnat es registra al moodle i a partir d’allà va realitzant les diferents activitats de forma autònoma.
Intercalades hi ha però altres activitats que impliquen treballar en grups i la realització d’exposicions.
També hi ha moments de posta en comú i explicació depenent del punt en que ens trobem.
Un dels criteris fonamentals a tenir present és l’ajust a la realitat en el que és la presa de decisió de l’alumnat en el seu projecte de futur.
Un altra criteri és fer compatible la visió de la família i de l’alumnat pel que fa l’itinerari triat.

Ver más

Recursos utilizados

Recursos informàtics a través del moodle, on trobem:
 • Qüestionaris de preferències professionals
 • Tests d’autoavaluació d’interessos i capacitats
 • Realització d’anàlisi de variables personals ( tipus DAFO).
 • Encàrrecs de feina individual i en grup
 • Tutories individuals
 • Xerrada adreçada als alumnes sobre el batxillerat
 • Xerrada adreçada als pares

Des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) del centre o des dels equips docents es poden activar altres intervencions segons la tipologia d’alumnat.
 • Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig
 • Xerrades específiques sobre determinats cicles
 • Xerrades sobre PFI
Ver más

Temporalización

Al llarg de tot el curs
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

El seguiment del procés tindrà dues vessants:
a) Del procés i les activitats d’orientació realitzades.
 • Si s’han realitzat amb normalitat.
 • Adequació a l’alumnat.
b) Del resultat del procés en el conjunt de l’alumnat.
 • Satisfacció amb el procés d’alumnes i famílies.
 • % d’alumnat orientat satisfactòriament.
 • % d’alumnat que no considerem orientat correctament.

Els resultats en aquest àmbit els podem considerar molt satisfactoris tant a nivell d’alumnes, com de famílies i pel que fa a la satisfacció dels resultats entre el professorat.
Ver más

Bibliografia y webgrafía

MASFURROLL, G (2013)
Persegueix els teus somnis.
Ed. Edebé

GUITART, R i PARÍS, E (2012)
La competència d’autonomia i iniciativa personal
Ed. Graó

JORNET, K (2014)
Correr o morir
Ed Ara

ALVAREZ, M. (1995).
Manual de Orientación Profesional.
Ed. Cedecs.

FERNÁNDEZ SIERRA, J. (1995).
El trabajo docente y psicopedagógica en educación secundaria.
Ed Aljibe.

MONEREO, C. (coord.) (1998).
Orientació i intervenció educativa.
Barcelona: UOC.

MONEREO, C. y SOLÉ, I. (coords.) (1996).
El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista.
Ed. Alianza.

RODRÍGUEZ MORENO, M.L [et at.] (1994).
Programa para enseñar a
tomar decisiones.
Ed. Laertes.

ROMERO RODRÍGUEZ, S. (2000).
De gira hacia el trabajo. Guía del
profesorado. Programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa para el final de la ESO
Ed. ALJIBE
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos