Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

La orientació personal, acadèmica i professional a quart d'ESO


Título: La orientació personal, acadèmica i professional a quart d'ESO

Edición: 2020

Categoría: Institución

Entidad: Institut Front Marítim

Descripción

Com a centre, presentem la intervenció i planificació que portem a terme amb els grups de 4t d’ESO ja que els resultats que veiem són molt positius i creiem que es tracta d’una intervenció factible, sostenible i rellevant que pot ser adoptada per altres centres tot ajustant-la a la seva realitat.
Com a centre hem convertit el treball de recerca de 4t en el que anomenem “Projecte de recerca”.
Aquest projecte es vincula al departament d’orientació.
Les 30 hores lectives que corresponen al treball de recerca les hem distribuït al llarg de tot el curs escolar en una hora setmanal.
Aquesta hora setmanal permet fer una intervenció estructurada i amb continguts que abasten tots els aspectes del que ha de ser la orientació.
Diferenciem tres grans blocs:

 • Autoconeixement (interessos i capacitats).
 • Coneixement de les opcions que el sistema educatiu ens ofereix.
 • Presa de decisions i construcció de l’itinerari personal de futur.


Objetivos

Aconseguir que el conjunt de l’alumnat del centre rebi una correcta orientació
en el seu final d’etapa.
Igualment ens plantegem una sèrie d’altres objectius:
a) Donar visibilitat i rellevància a l'orientació i la presa de decisió personal que implica.
b) Dotar l’alumnat de les eines, coneixements i recursos per a orientar-se correctament.
c) Fer arribar a tot l’alumnat la informació necessària i rellevant al voltant de la orientació.
d) Detectar aquells alumnat amb necessitat d’una intervenció personalitzada i acurada pel que fa a la seva orientació.
e) Implicar les famílies a partir del fet que coneixen aquesta intervenció i especialment en la preparació de l’exposició final.
f) Fer una intervenció orientada a que la presa de decisió de l’alumnat sigui realitzable i ajustada a les seves capacitats i interessos de futur.
Ver más

Destinatarios

Els destinataris de la intervenció són tot el conjunt dels alumnes de 4t d’ESO del centre.
Ver más

Justificación de la iniciativa

LOE: Article 1 punt f). Article 22 (finalitats) i article 26 (principis pedagògics).
LEC: Llei d’educació de Catalunya.
Article 21, punt i) estableix l’orientació com a un dret de l’alumnat.
Article 28, punt d) estableix la orientació com a un deure dels docents.
També s’hi fa esment als articles 55, 59, 61, 74, 76, 77, 93 i 159.
Decret 187/2015. Article 15.
Document Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació
educativa a l'ESO. Punt 2: referent a l’Acció tutorial, es fa esment a la orientació
acadèmica i professional com a una responsabilitat compartida entre famílies i centre.
Específicament es diu: Els objectius d'aquesta orientació professionalitzadora son:
● Ajudar a concretar l'itinerari formatiu dels alumnat d'acord amb els seus
coneixements, habilitats i aptituds.
● Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals a través
d'eines i recursos per identificar les opcions del seu projecte personal.
● Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús de fonts d'informació
que permeten relacionar-les amb diversos entorns acadèmics i professionals.
Ver más

Metodología

El treball el realitzem setmanalment a l’aula i en conjunt ocupa unes 35 hores lectives.
En principi l’alumnat es registra al moodle i a partir d’allà va realitzant les diferents activitats de forma autònoma.
Intercalades hi ha però altres activitats que impliquen treballar en grups i la realització de recerca, preparar presentacions i fer-ne l’exposició.
Farem servir rúbriques per a la coavaluació dels treballs en equip.
També hi ha moments de posta en comú i explicació depenent del punt en que ens trobem.
Un dels criteris fonamentals a tenir present és l’ajust a la realitat en el que és la presa de decisió de l’alumnat en el seu projecte de futur.

Un altre criteri és fer compatible la visió de la família i de l’alumnat pel que fa l’itinerari triat.
Ens caldrà també una actualització constant pel que fa a l’oferta d’ensenyaments postobligatoris així com els criteris d’accés i la seva continuïtat.

Ver más

Recursos utilizados

Dins el curs, els recursos que hi ha al moodle inclouen:

 • Qüestionaris de preferències professionals
 • Tests d’autoavalució d’interessos i capacitats
 • Realització d’anàlisi de variables personals (tipus DAFO)
 • Encàrrecs de feina individual i en grup
 • Tutories individuals si es necessari, sobretot en el que és la pressa de decisió
 •  Xerrada adreçada als alumnes sobre el batxillerat
 •  Xerrada adreçada als pares

Altres actuacions específiques:
Des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) del centre o des dels equips docents
es poden activar altres intervencions segons la tipologia d’alumnat.

 • Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig
 • Xerrades específiques sobre determinats cicles
 • Xerrades sobre PFI
Ver más

Temporalización

El conjunt d’actuacions d’aquesta intervenció abasta el que és un curs escolar.
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

El seguiment del procés tindrà dues vessants:
a) Del procés i les activitats d’orientació realitzades.
 • Si s’han realitzat amb normalitat.
 • Adequació a l’alumnat.
b) Del resultat del procés en el conjunt de l’alumnat.
 • Satisfacció amb el procés d’alumnes i famílies.
 • % d’alumnat orientat satisfactòriament.
 • % d’alumnat que no considerem orientat correctament.
Ver más

Bibliografia y webgrafía

MASFURROLL, G (2013)
Persegueix els teus somnis.
Ed. Edebé
GUITART, R i PARÍS, E (2012)
La competència d’autonomia i iniciativa personal
Ed. Graó
JORNET, K (2014)
Correr o morir
Ed Ara
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos