Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

Endinsa’t


Galardonado en los Premios Educaweb

Título: Endinsa’t

Edición: 2013

Categoría: Menores 35

Autor: Montserrat Asencio Gilibert

Objetivos

- Motivar a l’alumnat amb risc de fracàs escolar vers el mercat del treball i al mateix temps motivar-los perquè continuïn dins del sistema educatiu. Formant-se en una professió.

- Informar a l’alumnat sobre el mercat laboral i sobre les diferents opcions professionals existents al finalitzar una etapa educativa. Tot acompanyant-los en la presa de decisions.

- Informar a les famílies sobre els diferents aspectes a tenir en compte alhora de realitzar un acompanyament, des del diàleg, en la tria de l’itinerari formatiu i laboral dels seus fills i filles.

Ver más

Justificación de la iniciativa

Aquests projecte se situa en el context de les polítiques de transició de l’escola al treball i es treballa amb les persones joves abans que abandonin l’institut, com a mesura preventiva. S’intervé en aquest període ja que es tracta d’un dels moments crucials per l’alumnat, de pressa de decisions sobre el seu futur, on molts cops es troben desorientats i/o desmotivats dins del sistema educatiu reglat, fet que desencadena molts abandonaments prematurs i futurs. “L’abandonament escolar prematur inclou totes les formes d’abandó de l’educació i la formació abans de concloure el segon cicle d’ensenyament secundari o el seu equivalent en formació professional” (Comissió Europea 2011). Si ens fixem amb les dades presentades per la Generalitat de Catalunya sobre la taxa d’abandonament escolar en el territori (inici de curs 2012-13), aquesta se situa en un 26% i el fracàs escolar (joves que no obtenen l’ESO) en un 21,5%. Xifra d’abandonament escolar molt superior a la mitjana europea que se situa el 13,5% i sense deixar de banda l’objectiu d’educació d’Europa 2020 que entre d’altres promou una reducció de la taxa d’abandonament escolar per sota del 10%. No menys alarmant, són les dades presentades d’atur juvenil en el primer trimestre del 2013 on el col·lectiu de joves representa un 39,9% i si ens fixem amb el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 52,7%. Davant d’aquesta urgència sorgeix la importància de poder establir una figura permanent d’orientador/a vocacional en els instituts que mitjançant diferents accions integrals intervingui tan en les persones joves com en les seves famílies per tal d’acompanyar a l’alumnat en la pressa de decisions sobre el seu futur professional i alhora intentar que continuïn formant-se en una professió.
Ver más

Metodología

S’impulsarà en tots els programes una metodologia activa, participativa, crítica, transformadora i cooperativa.

Ver más

Temporalización

(Ver documento PDF)
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

Aquest projecte es consolida arran dels diferents programes que es proposen, si lògicament cada programa té la seva avaluació, no és menys important poder avaluar la globalitat del projecte. Així doncs, la comunitat educativa junt amb l’orientador/a vocacional realitzaran una avaluació del projecte un cop finalitzat. S’avaluarà les fortaleses
i carències presentades i la seva continuïtat. Per realitzar l’avaluació final del projecte s’utilitzaran els següents instruments:
- Registre de satisfacció de tots els programes i resultat dels indicadors fixats.
- Registre de reunions tingudes amb tots els professionals implicats en el projecte durant la seva aplicació.
- Memòria dels programes.
- Fonts estadístiques.
A partir d’aquí, depenent de l’avaluació final emesa, el tècnic/a d’orientació vocacional dissenyarà noves propostes d’intervenció o modificarà, reforçarà, mantindrà, eliminarà o proposarà noves actuacions dins de cada programa.
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos