Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

Diseña tu vida. “Sé tú tu primer trabajo y haz de ti tu mejor versión”


Título: Diseña tu vida. “Sé tú tu primer trabajo y haz de ti tu mejor versión”

Edición: 2017

Categoría: Institución

Entidad: Escuela Superior de Diseño de Valladolid ESI

Descripción

Projecte per a donar visibilitat i impulsar l’orientació acadèmica i professional, desenvolupat en l’escola d’estudis artístics superiors durant el curs escolar 16-17.

La temàtica del projecte es basa en l’orientació tant en l’àmbit educatiu com l’àmbit laboral i la seva filosofia es que tant alumnes, equip docent i equip de gestió arribin a la seva millor versió treballant el lideratge personal.


Objetivos

Els objectius generals son:
  • Crear el departament d’orientació incorporant la figura del Psicopedagog com a membre de l’àmbit d’actuació global al centre
  • Definir els valors de l’escola i millorar la comunicació entre tots els estaments del centre.
  • Donar a conèixer disciplines com d’intel·ligència emocional, el coaching i la programació neurolingüística com a eines per a el procés d’aprenentatge
  • Aportar un valor afegit al centre atenent el desenvolupament personal i professional dels seus treballadors i alumnes
  • Desenvolupar processos de coaching individual i sessions de coaching grupal
Ver más

Destinatarios

Equip de gestió del centre- el personal d’administració i serveis

Equip Docent – personal intern i extern del departament docent.

Alumnat – alumnes de 18 a 26 anys, matriculats en estudis superiors de disseny o HND Títols propis universitaris.
Ver más

Justificación de la iniciativa

Conèixer el motiu/objectiu per el que fem les coses ajuda en la motivació i la responsabilitat i això fa que puguem triar i per tant ser mes lliures. Aquest seria un dels objectius principals del projecte.
Per a la implementació i consecució d’aquest objectiu, s’han utilitzat diferents eines i disciplines com: el coaching, la PNL, intel·ligència emocional, el joc interior i la psicopedagogia.
Ver más

Metodología

Equip de Gestió- reunions amb direcció, sessions individuals i grupals de coaching, formacions/cursos de coaching/PNL/Intel·ligència emocional
Equipo de Docents- formacions/cursos de coaching/Intel·ligència emocional/PNL i sessions de coaching grupals.
Alumnat- programa formatiu de coaching/PNL/intel·ligència emocional

Ver más

Recursos utilizados

  • Recursos humans: la Coach psicopedagoga que implementa el projecte
  • Materials: instal·lacions del centre i projectors.
Ver más

Temporalización

Del Juny de 2016 a Juny del 2017, durant un total de 6 hores setmanals
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

S’han utilitzat enquestes per avaluar el projecte a través de l’opinió dels assistents, però també tenint en compte l’assistència a els cursos.
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos