Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

“Enredando orientadores” Red formativa de los profesionales de la orientación


Título: “Enredando orientadores” Red formativa de los profesionales de la orientación

Edición: 2017

Categoría: Institución

Entidad: CEP GRANADA y ASOSGRA

Descripción

Proposta de formació per a el professorat, creada per diverses institucions i serveis que tenen com a objectiu aprendre uns dels altres. En aquesta “red/xarxa” els integrants tenen un espai on exposar i compartir iniciatives que han dut a terme i així qualsevol interessat pot comptar amb l’experiència del seu company.

La finalitat es afavorir i estimular un equip cohesionat d’orientadors creant un espai estable on compartir experiències i inquietuds i poder reflexionar sobre l’activitat diària per afavorir el treball en xarxa.


Objetivos

L’objectiu general es afavorir la formació dels orientadors en els diferents àmbits d’intervenció a través d’un model col·laboratiu i participatiu.

Com a objectius específics és treballarà:
  • La creació d’entorns colaboratius de treball
  • Enfortir les competències especifiques dels professionals de l’orientació
  • Estimular la reflexio innovadora en la practica orientadora
  • Compartir les bones practiques en orientació educativa que es desenvolupin
  • Analitzar estudis de casos comuns relacionats amb l’activitat orientadora
Ver más

Destinatarios

Els orientadors dels equips d’Orientació educativa y departaments d’orientació de la província de granada
Ver más

Justificación de la iniciativa

Els nous escenaris educatius creen la necessitat d’una constant formació per part dels professionals de l’educació, i en el cas de l’orientació tota aquesta formació ha d’anar acompanyada de la col·laboració dels docents, famílies i alumnes, fet que ho complica una mica més.
Es per això que en aquest projecte es busca formar una xarxa formativa per a tots els orientadors i així facilitar aquesta formació que en el camp de l’orientació es diària.
Ver más

Metodología

L’intercanvi d’experiències, la col·laboració i el debat intern han sigut les eines d’aquesta “RED”.

Les sessions presencials es diferencien en 2 temes:

  • Compartir bones practiques orientadores
  • Els orientadors partint dels seus interessos s’han agrupat segons les temàtiques triades per a dissenyar i implementar actuacións comuns en diferents centres educatius

Ver más

Recursos utilizados

Les fortaleses dels participants
L’experiència dels orientadors
Materials compartits
Aula virtual
Ver más

Temporalización

Del 26 d’octubre al 24 de maig, suposant un total de 30h, de les quals 20 son presencials i 10 son no presencials.
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

L’impacte es pot veure reflexat en un grup cohesionat d’orientadors en cada una de les sessions, però per a l’avaluació a l’ultima sessió demanem a els participants una valoració en pos-it de colors sobre el funcionament de la xarxa en base a: que t’ha agradat de la red? Que t’ha sorprès? i surgències.
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos