Descripción


Perquè vull formar part dels especialistes que innovaran en sectors industrials de gran importància econòmica, com l'automoció, la producció energètica o el disseny de productes de consum.Perquè l'enginyeria mecànica em proporcionarà uns coneixements i habilitats que em permetran incorporar-me al món de la indústria com un professional amb capacitat per dissenyar, controlar i construir màquines, amb coneixements per analitzar i calcular estructures, amb competències per crear i dirigir sistemes de producció industrial, sempre utilitzant les tecnologies més actuals.A més, si vull, també podré exercir lliurement la professió realitzant projectes d'enginyeria, a l'Administració pública, a l'ensenyament o, fins i tot, en cooperació internacional.Ver más

Temario

¦ Primer curso
¦ Fundamentos de matemáticas (B): 15,00 créditos
¦ Fundamentos de física (B): 12,00 créditos
¦ Fundamentos de química (B): 6,00 créditos
¦ Informática (B): 8,00 créditos
¦ Fundamentos de mecánica y resistencia de materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Fundamentos de ciencia de materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Expresión gráfica (B): 7,00 créditos
¦ Segundo curso
¦ Fundamentos de estadística (B): 6,00 créditos
¦ Organización y gestión de empresas (B): 6,00 créditos
¦ Mecánica de fluidos y termotecnia (OB): 6,00 créditos
¦ Fundamentos de mecánica y resistencia de materiales (OB): 12,00 créditos
¦ Ingeniería gráfica y diseño (OB): 8,00 créditos
¦ Estructuras y resistencia de materiales (OB): 9,00 créditos
¦ Cálculo y diseño de máquinas (OB): 6,00 créditos
¦ Sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos (OB): 6,00 créditos
¦ Tercer curso
¦ Mecánica de fluidos y termotecnia (OB): 6,00 créditos
¦ Sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos (OB): 9,00 créditos
¦ Producción industrial y medio ambiente (OB): 6,00 créditos
¦ Ingeniería térmica y de fluidos (OB): 12,00 créditos
¦ Estructuras y resistencia de materiales (OB): 12,00 créditos
¦ Cálculo y diseño de máquinas (OB): 6,00 créditos
¦ Procesos de fabricación (OB): 9,00 créditos
¦ Cuarto curso
¦ Proyectos (OB): 6,00 créditos
¦ Optativas generales y prácticas externas (OP): 15,00 créditos
¦ Proyecto fin de grado (TFG): 15,00 créditos
¦ Optativas intensificació20, 00 créditos
A LO LARGO DE LA CARRERA SE DEBEN SUPERAR LOS REQUISITOS SIGUIENTES
¦ Optatividad t reconocimiento acadèmic40, 00 créditos
¦ Hay que superar primero los módulos siguientes:

• Nivel B2.1 - Alemán
¦
¦ Nivel B2.1 - Inglés
¦
¦ Nivel B2.1 - Francés
¦
¦ Nivel B2.1 - Italiano
¦
¦ Nivel B2 - Alemán
¦
¦ Nivel B2 - Inglés
¦
¦ Nivel B2 - Francés
¦
¦ Nivel B2 - Italiano
¦
¦ Nivel C1 - Alemán
¦
¦ Nivel C1 - Inglés
¦
¦ Nivel C1 - Francés
¦
¦ Nivel C1 - Italiano
Ver más

Destinatarios


Els estudis de Grau d'Enginyeria Mecànica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant ala indústria, els serveis i l'Administració, com en l'exercici lliure de la professió. Proporciona, doncs, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.Per accedir als estudis s'han de tenir coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic. També és molt convenient tenir capacitat per a la visió espacial, és a dir, facilitat d'imaginar i treballar amb cossos geomètrics. Aquesta facultat es practica amb el dibuix tècnic i en els treballs mitjançant objectes mecànics.Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió:
  • Redactar, firmar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.


  • Dirigir les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.


  • Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que capaciten per aprendre nous mètodes i teories, i que dotin els estudiants de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.


  • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.


  • Coneixements per a la realització d'amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs similars.


  • Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.


  • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.


  • Capacitat de dirigir, organitzar i planificar, en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions.


  • Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.


  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.Ver más

Requisitos

Requisits d'accés


Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació


Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació


Més grans de 25 anys. Opció preferent: Enginyeria i Arquitectura (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).


Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.


I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Duración

4 años

Titulación obtenida

Graduado / a en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Girona

Perspectivas laborales

El Grau en Enginyeria Mecànica proporciona coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual, així com una versatilitat i capacitat d'adaptació i innovació que ofereixen grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral.
El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a industrial i dóna la formació adequada per planificar, gestionar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial. Això permetrà:
La incorporació al món de la indústria en departaments d'enginyeria, per a la creació de nous productes, en departaments de producció o en departaments de vendes, com a suport tècnic.
L'exercici lliure de la professió, treballant en una oficina tècnica confeccionant projectes d'enginyeria i estudis tècnics de valoracions, assessoraments, peritatges, etc.
Treballar a l'administració públic

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado de Ingeniería Mecánica

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Grado de Ingeniería Mecánica