Descripción

Perquè vull formar part dels especialistes que innovaran en sectors industrials de gran importància econòmica, com l'automoció, la producció energètica o el disseny de productes de consum.

Perquè l'enginyeria mecànica em proporcionarà uns coneixements i habilitats que em permetran incorporar-me al món de la indústria com un professional amb capacitat per dissenyar, controlar i construir màquines, amb coneixements per analitzar i calcular estructures, amb competències per crear i dirigir sistemes de producció industrial, sempre utilitzant les tecnologies més actuals.

A més, si vull, també podré exercir lliurement la professió realitzant projectes d'enginyeria, a l'Administració pública, a l'ensenyament o, fins i tot, en cooperació internacional.

Temario

¦ Primer curso
¦ Fundamentos de matemáticas (B): 15,00 créditos
¦ Fundamentos de física (B): 12,00 créditos
¦ Fundamentos de química (B): 6,00 créditos
¦ Informática (B): 8,00 créditos
¦ Fundamentos de mecánica y resistencia de materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Fundamentos de ciencia de materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Expresión gráfica (B): 7,00 créditos
¦ Segundo curso
¦ Fundamentos de estadística (B): 6,00 créditos
¦ Organización y gestión de empresas (B): 6,00 créditos
¦ Mecánica de fluidos y termotecnia (OB): 6,00 créditos
¦ Fundamentos de mecánica y resistencia de materiales (OB): 12,00 créditos
¦ Ingeniería gráfica y diseño (OB): 8,00 créditos
¦ Estructuras y resistencia de materiales (OB): 9,00 créditos
¦ Cálculo y diseño de máquinas (OB): 6,00 créditos
¦ Sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos (OB): 6,00 créditos
¦ Tercer curso
¦ Mecánica de fluidos y termotecnia (OB): 6,00 créditos
¦ Sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos (OB): 9,00 créditos
¦ Producción industrial y medio ambiente (OB): 6,00 créditos
¦ Ingeniería térmica y de fluidos (OB): 12,00 créditos
¦ Estructuras y resistencia de materiales (OB): 12,00 créditos
¦ Cálculo y diseño de máquinas (OB): 6,00 créditos
¦ Procesos de fabricación (OB): 9,00 créditos
¦ Cuarto curso
¦ Proyectos (OB): 6,00 créditos
¦ Optativas generales y prácticas externas (OP): 15,00 créditos
¦ Proyecto fin de grado (TFG): 15,00 créditos
¦ Optativas intensificació20, 00 créditos
A LO LARGO DE LA CARRERA SE DEBEN SUPERAR LOS REQUISITOS SIGUIENTES
¦ Optatividad t reconocimiento acadèmic40, 00 créditos
¦ Hay que superar primero los módulos siguientes:

• Nivel B2.1 - Alemán
¦
¦ Nivel B2.1 - Inglés
¦
¦ Nivel B2.1 - Francés
¦
¦ Nivel B2.1 - Italiano
¦
¦ Nivel B2 - Alemán
¦
¦ Nivel B2 - Inglés
¦
¦ Nivel B2 - Francés
¦
¦ Nivel B2 - Italiano
¦
¦ Nivel C1 - Alemán
¦
¦ Nivel C1 - Inglés
¦
¦ Nivel C1 - Francés
¦
¦ Nivel C1 - Italiano

Destinatarios

Els estudis de Grau d'Enginyeria Mecànica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant ala indústria, els serveis i l'Administració, com en l'exercici lliure de la professió. Proporciona, doncs, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Per accedir als estudis s'han de tenir coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic. També és molt convenient tenir capacitat per a la visió espacial, és a dir, facilitat d'imaginar i treballar amb cossos geomètrics. Aquesta facultat es practica amb el dibuix tècnic i en els treballs mitjançant objectes mecànics.

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió:

  • Redactar, firmar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
  • Dirigir les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
  • Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que capaciten per aprendre nous mètodes i teories, i que dotin els estudiants de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Coneixements per a la realització d'amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs similars.
  • Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
  • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Capacitat de dirigir, organitzar i planificar, en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions.
  • Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Requisitos

Requisits d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació
Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació
Més grans de 25 anys. Opció preferent: Enginyeria i Arquitectura (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Duración

4 años

Titulación obtenida

Graduado / a en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Girona

Perspectivas laborales

El Grau en Enginyeria Mecànica proporciona coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual, així com una versatilitat i capacitat d'adaptació i innovació que ofereixen grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral. El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a industrial i dóna la formació adequada per planificar, gestionar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial. Això permetrà: La incorporació al món de la indústria en departaments d'enginyeria, per a la creació de nous productes, en departaments de producció o en departaments de vendes, com a suport tècnic. L'exercici lliure de la professió, treballant en una oficina tècnica confeccionant projectes d'enginyeria i estudis tècnics de valoracions, assessoraments, peritatges, etc. Treballar a l'administració públic
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Grado de Ingeniería Mecánica
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X