Descripción

Els estudis d'Arquitectura Tècnica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant en la construcció i rehabilitació d'edificis com en paisatge, urbanisme i edificació sostenible, entre altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

És recomanable que en els estudis previs s'hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l'estudiant se senti còmode en aquestes matèries.
El coneixement d'idiomes (francès i anglès), encara que no es tracta de matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d'informació.

Competències

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió:

  • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l'execució d'obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra, i elaborar les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
  • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
  • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
  • Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.
  • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en edificis.
  • Dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de construcció.
  • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.
  • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Exercir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

Destinatarios

El graduat en Arquitectura Tècnica posseeix una gran versatilitat, cosa que li permet desenvolupar la seva activitat professional en qualsevol de les especialitats compreses dintre de l'àmbit de l'edificació, i al mateix temps, li permet adaptar-se amb facilitat als mercats de treball d'altres països. L'arquitecte tècnic no solament rep formació tecnològica, sinó que també es forma en l'àmbit de la gestió.

L'arquitecte tècnic podrà projectar obres de reforma i rehabilitació, reparació i consolidació d'edificis construïts, en els termes establerts per la legislació vigent. Serà qui dirigirà l'execució material de les obres d'edificació i qui realitzarà el control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït. Tindrà capacitat per gestionar la totalitat del procés, contractant i gestionant els diferents agents que hi intervenen (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyers calculistes, industrials, immobiliàries...). Per tot això, necessitarà els coneixements propis de la construcció del segle XXI, planificant de manera que es controli el consum dels recursos, que es redueixin les emissions contaminants i que es gestionin correctament els residus. Tindrà coneixements per redactar els corresponents estudis i plans de seguretat i salut laboral, així com per coordinar l'activitat de les empreses constructores que participin en el procés edificatori.

En col·laboració amb les enginyeries o estudis d'arquitectura, podrà portar a terme les activitats tècniques de càlcul d'instal·lacions o estructures, disseny de solucions constructives específiques, amidaments i valoracions econòmiques, treballs de topografia, etc.

Un dels sectors que actualment està requerint un nombre més elevat d'arquitectes tècnics és la indústria. Cal intervenir en l'assessorament tècnic dels processos de fabricació de materials i elements per a la construcció, i especialment en el control de la seva producció.

L'arquitecte tècnic pot desenvolupar la seva professió com a professional liberal, com a integrant de les àrees funcionals de qualsevol empresa privada o enginyeria (gerent, director tècnic, tècnic d'estudis, tècnic comercial, project manager) relacionades amb el sector, com a integrant dels serveis tècnics de l'administració pública, o com a docent en centres d'educació secundària o universitària.

 
 
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Grau arquitectura técnica (UdG)
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X