Universidad de Barcelona

Grado en Trabajo Social

Universidad de Barcelona

Grado
Presencial
Oficial / Homologado
  • Barcelona

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Intervenir amb objectius d'ajut social i de desenvolupament.

Promoure processos d'inclusió en la societat, de prevenció de l'exclusió i de protecció de persones en situació de vulnerabilitat.

Reduir i prevenir desigualtats i injustícies socials.

Millorar el benestar d'individus i de comunitats.

Informar, orientar, aconsellar i ajudar persones perquè accedeixin a serveis, programes i recursos socials.

Fomentar la defensa de drets socials i cívics que afecten la ciutadania individualment o col·lectivament.

Comprometre's amb l'acció social, civil i política per produir canvis a través de la crítica i la proposició a fi de millorar la cohesió social.

Promoure societats més estables, harmonioses i respectuoses amb les cultures, ideologies i creences, promocionant i respectant els drets humans universals i els valors d'una cultura de pau i democràtica.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

Centre: Facultat de PedagogiaQuines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?Batxillerat experimental + PAU

Batxillerat Artístic ( Arts Plàstiques i Disseny )

Batxillerat d'Administració i Gestió

Batxillerat de Ciències de la Naturalesa

Batxillerat de Ciències Humanes i Socials

Batxillerat Lingüístic

Batxillerat Tècnic Industrial

Cicles Formatius de Grau Superior

Gestió comercial i màrqueting

Secretariat

Administració de sistemes informàtics

Administració i finances

Anatomia patològica i citologia

Animació d'activitats físiques i esportives

Animació sòciocultural

Comerç internacional

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

Dietètica

Documentació sanitària

Educació infantil

Gestió del transport

Higiene bucodental

Imatge per al diagnòstic

Integració social

Interpretació del llenguatge de signes

Laboratori de diagnòstic clínic

Ortosis i pròtesis

Pròtesis dentals

Radioteràpia

Salut ambiental

Serveis al consumidor

COU + PAU

COU Cientificotecnològica

COU Biosanitària

COU Ciències Socials

COU Humanisticolingüística

Formació Professional

Branca administrativa i comercial (totes les especialitats)

Branca serveis comunitat (totes les especialitats)

Branca sanitària (totes les especialitats)

Prova més grans de 25 anys

Prova més grans de 25 anys

Batxillerat LOGSE + PAU

Cientificotecnològica

Ciències de la Salut

Humanitats

Ciències Socials

ArtsDe què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

Sistema de serveis socials: atenció social, ajuda domiciliària, programes socials i acció social territorial.

Sistema de salut: atenció sanitària en centres de salut, hospitals, centres de salut mental, centres d'atenció a drogodependents, associacions de malalts.

Sistema educatiu: assessorament psicopedagògic, mediació escolar, educació especial, suport a famílies, tallers d'educació en la societat.

Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, mediació amb víctimes, programes de seguiment, centres d'internament de menors, inserció sociolaboral, mediació familiar, assistència social penitenciària, tractament de delictes i d'agressions, seguiment de presos en llibertat condicional, serveis de reinserció.

Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d'aquest servei.

Habitatge: programes d'habitatge de protecció social, dinamització de barris de construcció nova o en procés de remodelació, desenvolupament comunitari, planificació social urbana.

Sector terciari: organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social i la promoció dels drets socials i civils.

Altres àmbits: planificació i assessorament en serveis de benestar, gestió, recerca social, formació, màrqueting social, comunicació, atenció en catàstrofes o emergències, defensa dels drets humans, cooperació i solidaritat internacional, prevenció de riscos laborals, teràpia familiar, etc.El treball social s'adreça a tota la població que en algun moment es troba en situacions de risc, de conflicte, de vulneració de drets socials i civils; promou la millora de les situacions socials (individuals, familiars o col·lectives) i les capacitats personals dels ciutadans i de les ciutadanes, i facilita l'accés als serveis i recursos socials. En aquesta orientació treballa amb persones amb discapacitats, persones dependents, persones grans, infants, adolescents i joves en situació de risc, dones, immigrants i refugiats, persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.

 
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 114
Optativa (OT) 24
Pràctiques externes obligatòries 33
Treball de fi de grau obligatori 9
CRÈDITS TOTALS 240

DestinatariosÉs interessant i recomanable que tinguis:

Habilitats relacionals: capacitat empàtica, reflexiva, analítica i d'adequació als canvis i a les dinàmiques socials.Interès en temes psicosocials pel que fa tant a l'opinió com a la participació activa mitjançant activitats de voluntariat social o activitats laborals en l'àmbit social.

 

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Trabajo Social

Rellenar con FacebookRellenar con Facebook
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos