Descripción del centro

El Col.legi de Farmacèutics de Tarragona té com a finalitats essencials:

1. Ordenar, en el marc de les lleis, i vigilar, l'exercici de la professió.

2. Col·laborar amb l'administració sanitària en la vigilància i el compliment de les disposicions vigents en cada moment.

3. Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.

4. Defensar els interessos professionals dels seus col·legiats.

5. Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.

6. Vetllar pel millorament tècnic, professional, social, moral i econòmic dels farmacèutics, fomentant l'especialització professional.

7. Exercir les competències que per ordenar o regular l'exercici de la professió siguin atribuïdes per la llei o delegades per l'Administració.

8. Totes les altres funcions contemplades en els articles 39 i 40 de la Llei de Col·legis Professionals

Campus y sedes

Col.legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
Enric d'Ossó, 1. 43005 Tarragona

Videos Col.legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona

Otros centros que pueden interesarte

X