Aula Tutor S.L.

Mossos d'Esquadra

Aula Tutor S.L.

Oposiciones
Semi-presencial
  • Barcelona

Descripción

Oposición preparatoria para el Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Cataluña


Temario

Primera fase:

Consta de quatre proves:

Primera prova: Consistirà en la realització dels exercicis i proves següents:

1er exercici:
Exercici de coneixements: Respondre 60 preguntes tipus test en relació amb el temari.

2n exercici:
Prova aptitudinal: Realització d'una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.

3er exercici:
Prova de personalitat: Orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.

Segona prova. Constarà:

1er Antropometria
2n. Exercicis físics.
a). Flexió de braços
b). Circuit d'agilitat
c). Tracció general.
d). Cursa de llançadora

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana, si no s’acredita certificat nivell B de català.

-Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques

Quarta prova.

Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

Segona subprova. Entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

Segona fase:

Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquesta segona fase consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica policial d'una durada no superior a nou mesos. En aquest curs s'avaluarà, de manera independent, tant l'assoliment del nivell acadèmic com l'adquisició del perfil de competències i actituds de servei necessaris determinats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials següents: policia de protecció i seguretat, policia de trànsit i transport, policia judicial i d'investigació, i policia administrativa.

Tercera fase:

Pràctiques.

Les persones aspirants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d'ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es realitzaran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per a l'obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.


3.-Temari de Mossos d’esquadra

El temari sobre el qual versaran les 60 preguntes de l'exercici de coneixements de la primera prova és el següent:

Àmbit A: coneixements de l'entorn.

Tema A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.

1. L'antiguitat a Catalunya.
2. La Catalunya romana.
3. El naixement de Catalunya.
4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
7. L'art en l'època medieval: el romànic i el gòtic.
8. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII).
9. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.
10. Les transformacions del segle XVIII.
11. L'art en l'època moderna: el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme.

Tema A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
1. El segle XIX: la crisi de l'antic règim i la construcció de l'estat liberal.
2. Catalunya, fàbrica d'Espanya, i l'obrerisme.
3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
5. L'art a l'edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme.
6. La República i la Guerra Civil.
7. La dictadura franquista.
8. La transició i la recuperació de l'autonomia.
9. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

Tema A.3 Àmbit sociolingüístic.
1. Història de la llengua.
2. Varietats lingüístiques.
3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

Tema A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
1. Situació i divisió administrativa.
2. El relleu.
3. Els climes a Catalunya.
4. La xarxa hidrogràfica.
5. La vegetació.
6. La població.

Tema A.5 Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya.
1. L'economia catalana.
2. L'estructura social de Catalunya: l'estat del benestar i els serveis socials.
3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

Tema A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.
1. Les migracions contemporànies.
2. La immigració a Espanya i Catalunya.
3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
4. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.
5. Règim jurídic: igualtat formal i igualtat material.
6. Igualtat d'oportunitats i discriminació positiva.
7. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

Tema A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació.
2. Efectes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
3. Naixement de la societat de la informació.
4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet.
5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

Tema A.8 El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.
1. La necessitat de l'ordenació ecològica i de l'equilibri dels ecosistemes.
2. Precedents de la presa de consciència.
3. El concepte de desenvolupament sostenible i l'Informe Brundtland.
4. La Cimera de Rio i l'Agenda 21.
5. L'Agenda 21 Local i la Carta d'Aalborg.
6. La situació a Catalunya.

Àmbit B: institucional.

Tema B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC).
1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
2. Contingut i estructura.
3. Els drets, els deures i els principis rectors.
4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya.
6. El finançament.
7. La reforma de l'Estatut

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
1. La Generalitat com a sistema institucional d'autogovern de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya.
3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
1. Funcions del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
2. Òrgans generals del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
3. L'àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat.
4. La Direcció General de la Policia.

Tema B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat.
1. L'ordenament jurídic.
2. La Constitució espanyola.
3. La llei.
4. Les normes amb rang de llei.
5. El reglament.
6. Els tractats internacionals.

Tema B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
1. Les declaracions de drets humans.
2. Els drets constitucionals.
3. La titularitat dels drets constitucionals.
4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5. Els deures constitucionals.
6. Les garanties normatives.
7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
8. Les garanties jurisdiccionals.
9. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.6 Les institucions polítiques de l'Estat.
1. Les Corts Generals.
2. El Govern.
3. La Corona.
4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern.
5. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
2. El Consell General del Poder Judicial.
3. El Ministeri Fiscal.
4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.8 L'organització territorial de l'Estat.
1. Els models d'organització territorial.
2. L'Estat autonòmic a la Constitució Espanyola de 1978.
3. Les comunitats autònomes.
4. Els municipis.
5. Les províncies.
6. Les comarques.

Tema B.9 La Unió Europea.
1. Origen històric de la Unió Europea.
2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
3. Institucions comunitàries.

Àmbit C: seguretat i policia.

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra).
2. Les competències en matèria d'emergència i protecció civil.
3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat.

Tema C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
1. El concepte de coordinació policial.
2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
3. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Tema C.3 La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policies locals.
1. Síntesi de la història del cos de mossos d'esquadra.
2. Estructura i funcions del cos de mossos d'esquadra.
3. La policia local de Catalunya.
4. El desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.
5. La policia de Catalunya: la policia del futur.

Tema C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
1. La funció policial.
2. La Subdirecció Operativa de la Policia.
3. L'àrea bàsica policial (ABP).
4. La regió policial (RP).
5. La Comissaria General de Recursos Operatius.

Tema C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
1. El concepte d'investigació.
2. El marc legal de la investigació.
3. Funcions de les unitats d'investigació.
4. Tècniques i mitjans d'investigació criminal.
5. Tipologia delictiva.
6. La formació en l'àmbit de la investigació criminal.

Tema C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
2. El Reglament general de circulació.
3. El Reglament general de conductors.
4. El Reglament general de vehicles.
5. El Reglament del procediment sancionador.

Tema C.7 Codi deontològic policial.
1. La deontologia policial.
2. El Codi europeu d'ètica policial.
3. El marc deontològic dels principis bàsics d'actuació.
4. La policia en una societat multiètnica i la Carta de Rotterdam.

Tema C.8 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat.
1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
2. Principis bàsics d'actuació de les forces i cossos de seguretat.
3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.
4. La policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Tema C.9 La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.
1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: el sistema d'informació Schengen (SIS).

Àmbit D: actualitat.

Coneixement de l'entorn polític i econòmic.
a) Nacional.
b) Internacional.
Ver más

Destinatarios

Titulació: Graduat/ada en Educació Secundària, Graduat/ada Escolar, F. P. I o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior

Nivell de català exigit: BAltres requisits:-Tenir la nacionalitat espanyola.

-Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys.

-Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones.

-No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel•lats els antecedents penals, o si no s'han cancel•lat, però correspon, haver-ho sol•licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

-Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

-Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor (s’ha de complir en acabada la fase d’oposició).

Ver más

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Mossos d'Esquadra

Rellenar con FacebookRellenar con Facebook
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos