Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Descripción

Créditos totales 240 créditos
Número mínimo de créditos matriculados el primer año 30 créditos entre asignaturas básicas y obligatorias de primer curso
Duración 4 Años

El grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola. A la UIB aquest grau s’estructura en dos itineraris, el d’Hortofructicultura i Jardineria (itinerari 1) i el de Mecanització i Construccions Rurals (itinerari 2).

Els objectius de l’estudi es troben recollits a l’Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2009), ja que aquesta professió està regulada per llei. Entre aquests objectius podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l’exercici professional de l’enginyeria, la redacció de projectes i estudis d’enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d’obra d’aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.

Entre les competències i habilitats que els alumnes han d’adquirir, i també segons la normativa esmentada, en trobam de transversals (anglès, anàlisi, síntesi, organització i direcció), bàsiques (matemàtiques, física, química, biologia, geologia, empresa), comunes a la branca agroalimentària (tecnologies de producció animal i vegetal, topografia, hidràulica, mecanització) i específiques de cada itinerari (tecnologia de producció hortofructícola, cultius, plagues i malalties, jardineria i paisatgisme, per a l’itinerari 1; construcció, instal·lacions hidràuliques i d’energia, mecanització i automàtica industrial, per a l’itinerari 2).


Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X