Grado en Historia

Grado
Oficial / Homologado
Presencial

Descripción


Què es pretén amb aquest ensenyament?


Proporcionar coneixements per a la comprensió del passat i de la configuració del present, fent-los comprensibles a altra gent; dels esdeveniments i els canvis en la humanitat en una dimensió històrica, espacial i cultural; dels mètodes d'anàlisi, incloent-hi l'examinació crítica de qualsevol font històrica, i l'ús de mitjans d'obtenció d'informació, com ara la informàtica; dels conceptes rellevants en recerca històrica, i de la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi.

Valorar críticament la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets.

Conèixer la contribució d'altres àrees, i la importància del treball en equips multidisciplinaris.

Expressar-se clarament i coherentment, usant terminologia històrica, i tenir coneixements d'altres idiomes per enriquir la visió de la realitat.

Oferir una formació completa, que incorpori al mercat laboral i que doni accés a estudis de màster i doctorat.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Geografia i Història

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:
Docència en ensenyament secundari.
Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia.
Institucions i empreses de serveis culturals i turístics.
Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans, etc.
Arxius i biblioteques.
Documentació històrica.
Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.
Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades.
Administració pública.
Gestió de projectes internacionals.
Gestió de recursos humans.
Elaboració i supervisió de materials de contingut històric en suport electrònic.
Elaboració d'informes i edició de publicacions.
Activitats relacionades amb temes de desenvolupament i cooperació.
Altres: direcció de serveis comercials, industrials i públics, professions relacionades amb negocis, etc.

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 66
Obligatòria (OB) 132
Optativa (OT) 36
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:


El perfil d'ingrés per als futurs estudiants és el propi de les ciències humanes i socials.

És recomanable que l'alumnat hagi adquirit prèviament:
Coneixements d'història, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura i la geografia.
Un bon nivell d'expressió orals i escrites, com també de comprensió lectora, i una actitud analítica.
Un nivell d'idioma estranger que permeti una bona comprensió de la bibliografia, i progressivament una comprensió del llenguatge parlat, com també de l'expressió oral.
Familiaritat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval.
Habilitats bàsiques d'informàtica.

És fonamental que l'elecció d'estudis en Història respongui a una inquietud de l'estudiant per les qüestions i el treball propis d'aquesta disciplina
Grado en Historia
Facultad de Geografía e Historia (UB)
Campus y sedes: Facultad de Geografía e Historia (UB)
Facultad de Geografía e Historia (UB)
Carrer de Montalegre, 6 08001 Barcelona
Cursos más populares
X