Grado en Historia del Arte

Grado
Oficial / Homologado
Presencial

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Proporcionar a l'alumnat coneixements racionals i crítics de la producció artística i de la seva manifestació en diverses cultures mitjançant llenguatges diferents.

Formar en diferents àmbits i capacitar per a la pràctica professional, en un marc d'igualtat d'oportunitats.

Transmetre coneixements sobre l'art en les seves manifestacions, els llenguatges i les tècniques, la teoria de l'art i el pensament estètic, els exponents importants de cada període històric, els enfocaments de comprensió de l'art, els procediments de creació i tractament del patrimoni artístic, les publicacions més importants, la realitat en política i indústria, i l'exercici de la feina pròpia del grau.

Desenvolupar habilitats com ara l'esperit analític i crític, la sensibilitat artística, la metodologia científica, l'habituació a tractar amb obres d'art, la capacitat d'ús de tècniques historiogràfiques, les noves tecnologies, la comprensió i la presentació de projectes de gestió de béns artístics, i la valoració dels projectes educatius.

Promoure aptituds per al treball autònom i en equip, la responsabilitat professional i el compromís en la conservació del patrimoni, la consciència de la necessitat de formació en diversos camps i la capacitat de lideratge i d'autocrítica.

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Geografia i Història

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.
Museus i exposicions: conservació i d'altres.
Empreses de mercat artístic: galeries, antiquaris, subhastes, etc.
Ensenyament no universitari.
Ensenyament universitari i recerca.
Editorials: gestió de col·leccions i divulgació.
Mitjans de comunicació: documentació, crítica d'arts i divulgació.
Gestió cultural en empreses i institucions o per a empreses i institucions: gestió de programes, assessoria tècnica, recursos humans, etc.
Creació de continguts en noves tecnologies.
Difusió del patrimoni artístic: interpretació, gestió turística, programes didàctics.

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 66
Obligatòria (OB) 126
Optativa (OT) 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:


Capacitat lectora, coneixement suficient de llengües estrangeres (anglès, sobretot), facilitat per comprendre llengües romàniques (com ara el francès o l'italià), coneixements bàsics d'informàtica.

Actitud positiva envers la història de l'art: conèixer els museus i monuments principals de Barcelona i Catalunya, visitar galeries d'art i exposicions, interessar-se pels mitjans audiovisuals.

Es recomana d'haver fet el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, o bé el batxillerat Artístic, com també haver cursat matèries com ara Història, Filosofia o Literatura.
Grado en Historia del Arte
Facultad de Geografía e Historia (UB)
Campus y sedes: Facultad de Geografía e Historia (UB)
Facultad de Geografía e Historia (UB)
Carrer de Montalegre, 6 08001 Barcelona
Cursos más populares
X