Descripción

El estudis de Biotecnologia de la Universitat de Lleida es varen iniciar en el curs acadèmic 2005-06, juntament amb la resta d'Universitats espanyoles que imparteixen aquests estudis. Des de la seva implantació, els estudis de Biotecnologia-UdL han seguit les directrius i recomanacions derivades de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), de manera que en l'adaptació a l'EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitat l'experiència adquirida durant aquests anys.

Els estudis de Grau s'organitzen en quatre anys a raó de 60 ECTS/any. La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi en els àmbits de la Biologia molecular i cel.lular, Enginyeria, Economia, Física, Fisiologia, Genètica, Química, Matemàtiques i altres especialitats de les ciències biomèdiques i la tecnologia agroalomentària.

Amb una clara vocació pràctica, el Grau està orientat en la formació de graduats amb amplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional en alguns dels l'àmbits de la biotecnologia.Objectius Generals del Grau

?L'objectiu general del títol és formar professionals de la Biotecnologia capacitats per a l'obtenció i transformació de productes d'interès humà, utilitzant les modernes tècniques de la Biologia i la Genètica molecular a partir de la utilització d'organismes vius o de composts obtinguts dels esmentats organismes. La formació adquirida en el grau dotarà capacitació professional als titulats que podrà ser complementada i ampliada en mestratges d'especialització. Els professionals amb aquest grau estaran capacitats per treballar en institucions públiques i empreses dels esmentats àmbits en investigació, desenvolupament o producció de productes biotecnològics. En l'actualitat, el grau no habilita per a l'accés a cap professió regulada.Tenir i comprendre coneixements en l'àrea biotecnològica a partir de la base de l'educació secundària general a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda de l'esmentada àrea.

Aplicar els seus coneixements al seu treball d'una forma professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Tenir habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Ser capaç de dissenyar el protocol d'un procés biotecnològic específic amb els requisits pràctics necessaris per dur-lo a terme i els paràmetres d'avaluació d'aquest.

Usar organismes vius o de composts obtinguts d'organismes vius per obtenir productes d'interès humà utilitzant les modernes tècniques desenvolupades en el camp de la Biologia i la Genètica molecular (Enginyeria genètica, cultius cel·lulars, etc.).

Saber aplicar els esmentats coneixements a la producció vegetal i animal, el medi ambient, la indústria alimentària i en la Biomedicina

Estar capacitat per treballar en empreses privades o organismes públics dels esmentats àmbits en la investigació, el desenvolupament o la producció de productes biotecnològics.

Tenir una gran capacitat per dissenyar nous projectes biotecnològics (identificació d'aplicacions, idees de negoci, plans de treball, implantació de noves tècniques i equips) i per convèncer els ocupadors de la idoneïtat d'una innovació biotecnològica.

Competències adquirides

Dirigir i gestionar empreses de Biotecnologia.

Desenvolupar aplicacions i protocols biotecnològics per obtenir productes d'interès humà.

Treballar en empreses biotecnològiques en la investigació, el desenvolupament o la producció de

bioproductes.

Dissenyar projectes biotecnològics innovadors mitjançant la identificació d'aplicacions, idees de negoci,

plans de treball i la implantació de noves tècniques i equips.

Conèixer i saber valorar els aspectes socials i econòmics dels avanços i aplicacions biotecnològiques.

Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no

especialitzat.

Sortides Professionals

Assessorament legal, científic i tècnic.

Desenvolupament, producció i comercialització de bioproductes.

Docència.

Institucions de recerca i universitats públiques o privades.

Institucions públiques i empreses biotecnològiques vinculades a la producció vegetal i animal, el medi

ambient, la indústria alimentària o la Biomedicina.

Laboratoris de diagnòstic biotecnològic.


Ver más

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Biotecnología

Rellenar con FacebookRellenar con Facebook
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos